Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.realizuje projekt przeznaczony dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W projekcie może wziąć udział:

Nabór do projektu prowadzony jest w sposób ciągły w całym okresie realizacji projektu tj. w okresie od 1 lipca 2016 r. do dnia 31.08.2018 r. Udzielone wsparcie musi jednak zakończyć się wraz z końcem działań w projekcie.

Rekrutacja do Projektu odbywa się na podstawie Formularza rekrutacyjnego oraz Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie składają̨ wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu DAWG we Wrocławiu:
BIURO PROJEKTU
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Al. Kasztanowa 3A-5
53-125 Wrocław

tel. +48 71 736 63 05
e-mail: aktywizacja@dawg.pl
www.dawg.pl/aktywizacja