Kategorie
Blog

Sfinansuj sobie szkolenie

W projekcie OPEN możesz otrzymać pożyczkę na kształcenie oraz pod pewnymi warunkami umorzenie 25% należności. Nabór właśnie trwa! https://open.frp.pl/

Kategorie
Blog

Skróty w ofertach pracy.

Skróty w ofertach pracy to prawdziwy gąszcz wciąż zmieniających się nazw tajemniczych narzędzi, procedur, stanowisk, certyfikatów i innych informacji.

Oczywiście jeśli pracujemy w danej branży stosowane w niej skróty są dla nas jasne, ale kiedy dopiero zaczynamy naszą przygodę z rynkiem pracy lub chcemy zmienić zawód, w czytaniu ofert może przydać nam się słowniczek. Zamieściłam w nim tylko niektóre skróty stosowane w ofertach

ACCA i CIMA – międzynarodowe certyfikaty cenione w finansach i księgowości. więcej…

ASAP – (as soon as posible) najszybciej jak to możliwe, zamieszczony przy informacji „zatrudnienie od” oznacza „od zaraz”.

B2B – Business to Business może oznaczać w zależności od kontekstu:

 • albo rozliczenia z “pracodawcą” (a właściwie oferentem) w formie faktur, czyli konieczność założenia/prowadzenia działalności gospodarczej. Często możemy się spotkać z dopiskiem: „Umowę o współpracy na wyłączność” co oznacza, że mimo że będziesz ponosić odpowiedzialność prowadzenia własnej działalności to możesz ją wykonywać tylko dla jednego partnera.
 • albo, w przypadku oferty pracy dla przedstawiciela handlowego, jest to informacja o tym, że osoba będzie obsługiwała firmy a nie klienta indywidualnego.

BPO – business process outsourcing to przeniesienie pewnych obszarów działania przedsiębiorstwa do innej, zewnętrznej firmy. Czyli firma X decyduje, że prowadzenie przez nią księgowości jest zbyt pracochłonne i kosztowne i zleca jej prowadzenie firmie Y. Outsourcing może być realizowany na terenie kraju, w którym znajduje się zlecająca określone obszary działalności biznesowej firma (co się dzieje rzadziej), albo może zostać przeniesiony poza granicę kraju (offshoring). Pracując dla BPO, realizujesz usługi dla różnych firm, które twojej firmie zleciły prowadzenie określonych obszarów biznesowych.

CRM – (ang. customer relationship management, CRM; pl. zarządzanie relacjami z klientami) – zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.
CRM to filozofia biznesowa, skoncentrowana na kliencie i oddziałująca na organizację. Klient, w tym jego potrzeby, oczekiwania, gusty, preferencje, zachowania są wartością, a nie kosztem. Relacje z klientami są dla organizacji najważniejszym zasobem. Zasobami tymi zarządza się w celu maksymalizacji wartości dodanej organizacji, czyli jej wizerunek, zaufanie do niej i wszystkie inne elementy, które w efekcie prowadzą do zysku finansowego organizacji.

ERP – (ang. enterprise resource planning – ERP; pl. planowanie zasobów przedsiębiorstwa) – metoda efektywnego planowania zarządzania całością zasobów przedsiębiorstwa. Metoda, stosowana w SAP.

HVACR – (branża HVACR) ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo.

HQ – headquarters → siedziba (firmy, dowództwa) lub high quality → wysoka jakość

ISTQB – International Software Testing Qualifications Board, certyfikat testera (branża IT). Aktualnie dwa poziomy: podstawowy i zaawansowany. Certyfikat jest swego rodzaju podstawą, punktem wyjściowym, na którym bazują firmy zatrudniające testerów.

k/m – firma szuka kandydatki lub kandydata, bez względu na płeć (kobieta/mężczyzna)

MS Office – pakiet programów komputerowych, których nieznajomość może utrudnić znalezienie pracy. Na niektórych stanowiskach wymagana jest znajomość pakietu Ms Office (lub niektórych jego elementów) na poziomie zaawansowanym.

Rynek OZE – rynek Odnawialnych Źródeł Energii

SAP – produkt niemieckiej firmy SAP SE (niem.: Systemanalyse und Programmentwicklung) jest jednym z najpopularniejszych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem na świecie. SAP ERP – zintegrowany modułowy pakiet oprogramowania ERP stworzony przez SAP, wspierający zarządzanie w dużych i średnich organizacjach różnych branż. Jest system, dzięki któremu komunikacja w firmie przebiega sprawniej, jest to też system, który usprawnia zarządzającym podejmowanie decyzji biznesowych. SAP wciąż się rozrasta i dostosowuje do specyfiki branż i tak w logistyce firm produkcyjnych często stosowany jest Jit/Jis: Just-In-Time i Just-In-Sequence w systemie SAP. Filozofia just-in-sequence to rozwinięcie koncepcji just-in-time. O ile w klasycznym JIT z założenia skupić się należy przede wszystkim na eliminacji zapasów, o tyle w JIS dodatkowym i prawie tak samo ważnym elementem jest koordynacja kolejności realizacji dostaw. W praktyce wdrażanie JIS oznacza zatem nałożenie dodatkowych ograniczeń i wymagań na już funkcjonujący system JIT. Istnieją również takie specjalizacje SAP jak ME/MII (Manufacturing Execution system / Manufacturing Integration and Intelligence)

SSC – shared services centers – centra usług wspólnych
Są to wydzielone z macierzystej firmy obszary (najczęściej niebędące podstawą jej działalności), które zostają skonsolidowane w specjalnej komórce organizacyjnej i działają jako osobny podmiot, realizując usługi dla firmy macierzystej (insourcing). Do najczęściej wydzielanych działów należą finanse, księgowość, IT, obsługa macierzysta Najczęściej są one przenoszone do innego państwa (offshoring). Pracując dla firmy SCC, pracujesz dla macierzystej firmy i współpracujesz z pracownikami tej samej firmy, którzy mogą być zlokalizowani w innym kraju.
Główne obszary działalności sektora BPO/SCC:
• Obsługa IT
• Obsługa kadrowo-płacowa
• Obsługa księgowo-finansowa
• Obsługa floty samochodowej
• Zarządzanie łańcuchem dostaw
• Procesy marketingowe
• Telefoniczna  obsługa klienta (help desk, service desk).
W sektorze BPO/SCC można pracować zarówno jako programista, administrator systemów, specjalista ds. rachunkowości czy doradca klienta. Wszyscy pracownicy – niezależnie od działu i kierunku specjalizacji muszą komunikować się w języku obcym. Podstawą jest angielski, ale w zależności od specjalizacji teamu w grę wchodzi ponad 40 różnych języków w tym również dość rzadkie specjalizacje, jak arabski, japoński, hebrajski lub perski.

TSL – branża Transport Spedycja Logistyka

UoP – umowa o pracę

UoD – umowa o dzieło (to jest umowa cywilnoprawna, nie jest umową o pracę; nie przysługuje płatny urlop i wiele innych przywilejów przewidzianych w Kodeksie Pracy)

UZ – umowa zlecenie (to jest umowa cywilnoprawna, nie jest umową o pracę; nie przysługuje płatny urlop i wiele innych przywilejów przewidzianych w Kodeksie Pracy)

Skróty w ofertach zagranicznych

PA i PW pojawiają się przy informacjach o zarobkach. PA to skrót od łacińskiego określenia „per annum” czyli na rok. Oznacza, że podana stawka jest stawką roczną. PW to skrót od „per week” czyli na tydzień.

ACA (Associate Chartered Accountant) – certyfikat zawodowy księgowego/wej.

A-level/A-levels – wykształcenie średnie z maturą.

CRB Check (CRB to Criminal Records Bureau czyli instytucja gromadzącą dane o wyrokach) oznacza wymaganie zaświadczenia o niekaralności.

GCSE (General Certificates of Secondary Education – dyplomy egzaminów gimnazjalnych).

OTE jest skrótem wyrażenia „On Target Earnings”. Oznacza to, że podana w ogłoszeniu pensja nie jest zagwarantowana w takiej wysokości, ponieważ pensja składa się z wynagrodzenia podstawowego oraz z wynagrodzenia uzależnionego od wyników.

Pro Rata oznacza, że wynagrodzenie będzie wypłacane proporcjonalnie do wymiaru etatu, w przypadku jeśli jest to praca na część etatu. Przykładowo, jeśli pensja roczna wynosi 10 tysięcy funtów (za pełny etat, czyli 40 godzin tygodniowo), a osoba będzie pracować na pół etatu, w wymiarze 20 godzin tygodniowo, zarobki będą wynosiły 5 tysięcy funtów rocznie.

QTS (Qualified Teacher Status) certyfikat potwierdzający posiadanie statusu nauczyciela wykwalifikowanego.

Kategorie
Blog

Praca zdalna – właśnie się kończy? Czy dopiero się zacznie?

Praca zdalna ma swoich gorących zwolenników i tak samo gorących przeciwników. Jedno jest pewne: w czasie pandemii wielokrotnie ten temat był poruszany.

19 maja 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany najnowszy projekt w tym zakresie. Obecne propozycje przygotowują raczej o regulują okazjonalną pracę zdalną (np. : w czasie pandemii).

Projekt przewiduje dwa podstawowe typy pracy zdalnej:

 • pracę zdalną okazjonalną,
 • pracę zdalną inna niż okazjonalna.

Praca zdalna okazjonalna mogłaby być wykonywana na wniosek pracownika, a wymiar tego typu pracy nie mógłby przekraczać 12 dni w roku ( wykonywana incydentalnie oraz ze względu na potrzeby pracownika). Do pracy zdalnej okazjonalnej nie będzie się stosować szczegółowych wymogów, które projekt przewiduje w przypadku pracy zdalnej, czyli np.: pracodawca nie będzie zobowiązany do finansowania kosztów energii elektrycznej, nie będzie też miał prawa do przeprowadzania kontroli wykonywania przez pracownika pracy zdalnej w miejscu jej wykonywania.

Projekt przewiduje, że praca zdalna będzie wykonywana:

 • przez uzgodnienie między stronami umowy o pracę;
 • na polecenie pracodawcy (w sytuacjach wyjątkowych np. epidemia lub czasowa niemożliwość zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy).

Projekt przewiduje obowiązek uwzględnienia przez pracodawców wniosków o wykonywanie pracy zdalnej, skierowanych przez pracowników, którzy:

 • wychowują dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia;
 • są rodzicami dziecka z niepełnosprawnościami.

Projekt nakłada dodatkowe obowiązki na pracodawców:

 • dostarczenie pracownikowi materiałów i narzędzi pracy,
 • pokryć koszty związane m.in. eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej oraz niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych;
 • zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia.

Projekt ma wejść w życie 3 miesiące od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Kategorie
Blog

Pożyczki na kształcenie

Aktualnie w realizacji są dwa projekty, w których możesz wziąć nieoprocentowaną pożyczkę na szkolenie, kurs lub inne formy kształcenia (poza studiami). Ba! Jeśli będziesz się wywiązywać z umowy zgodnie z ustaleniami (skończysz kurs i będziesz płacić raty zgodnie z harmonogramem) możesz liczyć na umorzenie 1/4 pożyczonej kwoty.

Te projekty to:

Inwestuj w rozwój, https://inwestujwrozwoj.pl/ tu najbliższy nabór odbędzie się 5 maja 2021 o godz. 09.00

Projekt OPEN, https://open.frp.pl/ – informacje o naborze – wkrótce.

Jeśli tylko masz na siebie pomysł – warto!

Kategorie
Blog

Co zmieni ustawa o zawodzie farmaceuty?

Od 16 kwietnia wejdzie w życie Ustawa o zawodzie farmaceuty, ogłoszona w Dzienniku Ustaw 15 stycznia 2021 roku. To może być duża zmiana dla pacjentów ale też otwiera nowe możliwości farmaceutom.

Ustawa jest dokumentem bardzo ważnym dla przedstawicieli tego zawodu, czekali na nią kilkadziesiąt lat. Wpisuje ona farmaceutów do grona zawodów medycznych i daje podstawy prawne do zbudowania modelu opieki farmaceutycznej w Polsce. Teraz również na gruncie prawa staje się jasne, że farmaceuta jest częścią zespołu medycznego.

Przewiduje się, że pilotaż tzw.: opieki farmaceutycznej w wybranych aptekach może pojawić się około lipca 2021. To świadczenie będzie zarezerwowane tylko dla magistrów farmacji, technicy farmaceutyczni nie będą mieli takich uprawnień/możliwosci. Możliwe też, że pierwszym świadczeniem może być zakładanie Indywidualnych Kont Pacjenta, które będą stanowiły podwalinę do realizowania innych świadczeń jak np. przeglądów lekowych, ponieważ umożliwiają wgląd do historii leczenia pacjenta.

Ostatnio farmaceuci zostali również ujęci w ustawie dotyczącej szczepień przeciw COVID-19. Farmaceuci zostali zakwalifikowani do zawodów medycznych, które w sytuacji epidemii mogą wykonywać szczepienia po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji. Wiele osób ze środowiska aptekarskiego uważa, że zapis w tej ustawie, jak i duża ilość wyszkolonych w zakresie szczepień farmaceutów to ważny krok w kierunku przeprowadzania w przyszłości szczepień w aptekach.

Już za rok farmaceuta będzie mógł wystawiać tzw.: „receptę kontynuowaną” czyli po prostu kontynuacja leczenia zaleconego w chorobach przewlekłych nie będzie wymagała już wizyty lekarskiej (czy jak to miało miejsce zazwyczaj: zostawiania karteczek dla lekarza w rejestracji bądź umawiania teleporady w celu wystawienia recepty.

Część ruchu chorych odbywającego się dotychczas w ramach przychodni i lekarzy POZ przeniesie się do aptek. Będzie więc to zawód, na który może być większy popyt w najbliższym czasie.

Kategorie
Blog

Praca w świecie

Okazuje się, że wiele spraw możemy załatwić on-line. Okazuje się, że wiele zawodów i stanowisk działa on-line od wielu miesięcy a ich wydajność wręcz wzrosła.

Rozmawiam z ludźmi z Norwegii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych – oni pracują on-line od lat. To nie jest tylko pandemiczna konieczność. Po prostu tak wygląda praca w wielu zawodach. .

Co jest potrzebne do pracy on-line? W uproszczeniu: porządne łącze Internetowe, telefon, komputer, wygodny fotel, biurko, spokojne miejsce, pewien zasób kompetencji i często: języki obce. To one otwierają nam możliwości pracy właściwie na całym świecie. Wpisując „praca zdalna” w LinkedIn otrzymujemy zwrot 185 068 wyników. Oczywiście, nie wszystkie te oferty są dostępne dla każdego w świecie. Wiele ofert zawiera teraz informację, że praca jest pracą zdalną tylko ze względu na obecną sytuację:

„This role is currently able to work remotely, in Washington State, due to COVID-19 and our focus on employee safety. We continue to evaluate the safest options for our employees. As restrictions are lifted in relation to COVID-19, this role will return to work onsite.”

Ale są też takie role, w których ich zdalna funkcja z założenia taką pozostanie. Nie tylko w IT. Np.: praca analityka w HR:

„What You’ll Do

You will serve as a founding member of the People Analytics team, in charge of building large-scale models, delivering actionable insights, conducting research, and collaborating across teams. The team’s goal is leverage data in order to help attract, retain, grow, and empower our employees to do their best work.

Requirements
2+ years of work experience in an analytical role. Experience in People Analytics, Compensation Analysis, Consulting, Mathematics, Finance, Statistics or Economics preferred
Comfortable with ambiguity
Exceptional attention to detail, prioritization and time management skills in handling multiple priorities and meet challenging deadlines
Strong planning, project management, organizational and communication skills
Excellent Excel or Google Sheets skills. SQL knowledge a plus

Jeśli jesteś wielojęzyczny, wielojęzyczna – otwórz się na więcej.

Kategorie
Blog

Dlaczego różnie reagujemy na zamknięcie w domach?

Prawdopodobnie każdy z nas ma w swoim otoczeniu przykłady ludzi, którym trudno jest ukryć zadowolenie z możliwości, jakie otworzyły się w 2020 roku. Chwalą sobie mniejszy tłok w tramwaju, możliwość widzenia się z rodziną więcej niż dwie godziny w dniu roboczym, brak konieczności rozmów „o niczym” z napotykanymi w pokoju śniadań kolegami z działu obok, skupienie na jednej czynności na raz, niezwykły rozwój wszelkich narzędzi służących rozwojowi abstrakcyjnego myślenia i jego prezentacji. Spotkań on-line. Ciszy. Pracy w spokoju.

Prawdopodobnie każdy z nas ma również w otoczeniu przykłady osób cierpiących z braku… ludzi. Braku uścisku rąk na powitanie, spojrzenia, gestów, możliwości wyrażania siebie całym ciałem, ploteczek w pokoju śniadań, dyskusji zespołu w sali konferencyjnej, czy spontanicznej rozmowy z kolegą siedzącym przy biurku obok. A po pracy: radosnych spotkań z uśmiechniętymi ludźmi w pachnących kawą i czekoladą kawiarniach, w restauracjach z pysznym jedzonkiem i winem, w kinach, w których po seansie można podyskutować o niuansach obejrzanego filmu.

Wszelkie podziały i generalizacje zawsze obarczone są wysokim ryzykiem błędu. Nie traktuj zatem tego wpisu jako prawdy objawionej, raczej zabawę, w trakcie której możesz dowiedzieć się czegoś więcej o sobie i innych. Uwzględniam w nim dość wąski aspekt wielowymiarowego zjawiska jakim są skutki pandemii w życiu społecznym: ludzi pracujących na etacie w firmach i instytucjach, dla których rozprzestrzenianie się wirusa nie wpływa dotkliwie na codzienną działalność (czasem zmienia się forma i narzędzia, ale zadania są realizowane). Nie wspominam tu o firmach, w których ze względu na wprowadzone ograniczenia przeżywają niezwykle trudny, czasem tragiczny okres. Pomijam też organizacje, które na obecnej sytuacji mocno korzystają.

Wróćmy zatem do różnic w przeżywaniu ograniczenia w normalnej (dla kogo?) rzeczywistości oraz podejścia do pracy zdalnej. Na początku 2020 roku polecono mi do przeczytania książkę opisującą stary jak świat podział ludzi na typy temperamentu: sangwinik, choleryk, flegmatyk i melancholik. Badaniami temperamentu zajmowało się wielu światłych ludzi w dziejach ludzkości. Jako pierwszego wymienia się Hipokratesa, ojca medycyny. Od niemal 2400 lat podział ten inspiruje kolejnych badaczy i twórców narzędzi mających wspierać naszą świadomość.

Poszukując dalej informacji na ten temat natknęłam się na darmowe testy badające nasz typ temperamentu oraz narzędzia płatne. Obie listy zamieszczam poniżej. Przebadałam jednym z nich, w formie zabawy, wielu moich znajomych i niektórych w rodzinie i sprawa podejścia do pracy zdalnej zaczęła się klarować.

Będący na dwóch przeciwległych biegunach sangwinik i melancholik to (oczywiście w olbrzymim uproszczeniu) przykłady osób diametralnie różnie radzących sobie z obecną sytuacją. Sangwinik odcięty od ludzi, którzy mogą go widzieć, podziwiać, doceniać i słuchać przeżywa ciężkie chwile. Melancholik – wreszcie może zająć się swoim skomplikowanym życiem wewnętrznym, do którego innych potrzebuje w zakresie raczej ograniczonym do inspirowania, wyjaśniania i techniczno-powszedniego zajmowania się rzeczywistością. To, w dużej mierze jest do załatwienia on-line.

Normalność dla sangwinika, flegmatyka i choleryka to niekoniecznie optymalne środowisko dla melancholika, zazwyczaj cichego, chowającego się przed rozkrzyczanym towarzystwem. Flegmatyk lubi kiedy jest miło, lubi towarzystwo i świetnie potrafi zadbać o dobrostan otaczających go ludzi (człowiek jest najważniejszy). Choleryk jest mistrzem efektywności, pracowitości, klarownego trafiania w punkt, organizowania pracy w grupie i doprowadzania spraw do końca (najważniejszy jest cel i wynik). Wraz z pomysłowym sangwinikiem (życie to dobra zabawa), potrafiącym wprowadzać z lekkością wszelkie innowacje, stanowią zdecydowaną większość i to dzięki nim w dużej mierze istniejemy jako społeczeństwo. Melancholicy (żarcik:) umarliby z głodu oddając się fascynującym czynnościom układania, porządkowania i analizowania swojego świata. Te prace porządkujące, systematyzujące wspierają realizacje celu choleryka, inspirują sangwinika i oszczędzają pracy flegmatykowi. Kiedy to piszę rośnie we mnie wdzięczność, że w rzeczywistości nie istnieją typy idealne i każdy z nas łączy w sobie minimum dwa z nich, a najczęściej trzy w różnych konfiguracjach procentowych.

To, co u mnie wydarza się dzięki książkom poświęconym ludzkiej naturze, to większe zrozumienie dla odmienności. Jesteśmy różni, i wzajemnie sobie potrzebni.

Przykładowa literatura i linki:

Florence Littauer Osobowość plus

Jan Strelau Psychologia temperamentu

Thomas Erikson Otoczeni przez idiotów

Gabriele Dietrich Typologia osobowości, czyli słów kilka o cholerykach i innych temperamentach

https://swps.pl/strefa-psyche/blog/relacje/16988-temperament?dt=1612088498876 źródło z dn.31.01.2021 r.

Niektóre z darmowych narzędzi do badania temperamentu (nie zawsze doskonałe, ale wybrałam dwa moim zdaniem najlepsze):

http://traugutt.net/lo/temperament/kwestionariusz.php

https://www.pracowniatestow.com/testy/fill-out,typy-hipokratesa-galena-21.html

http://www.logos.warszawa.pl/test/

Niektóre z płatnych narzędzi do badania temperamentu:

EAS – Kwestionariusz Temperamentu EAS

FCZ-KT – Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu

PTS – Kwestionariusz Temperamentu PTS

Inne płatne, oparte na podziale na 4 typy (różnie jednak te typy nazywając, no typy myślenia, typy osobowości):

https://fris.pl/poznaj

https://disc-polska.pl/disc/


Kategorie
Blog

Co się dzieje z Twoim CV wysłanym poza rekrutacją?

Zdarzają się, że osoby poszukujące pracy wysyłają swoje aplikacje z własnej inicjatywy, niezależnie od tego, czy potencjalny pracodawca prowadzi proces rekrutacji czy też nie. Co się dzieje z przesłanymi dokumentami? Jak powinien zareagować pracodawca?

Jeśli jest to służba cywilna:

czyli urzędy administracji państwowej, które zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 tj.), mają obowiązek upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczanie ogłoszeń o naborach w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w sytuacji, kiedy do urzędu wpłyną dokumenty potencjalnego kandydata do pracy, a nieprzeprowadzany jest nabór na wolne stanowisko pracy dyrektor generalny nie ma prawa zatrudnić takiej osoby. Zatem albo musi niezwłocznie usunąć dane dotyczące takiego kandydata ze swoich zasobów albo skontaktować się z kandydatem, aby otrzymać ewentualną zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w takiej dokumentacji dla celów przyszłych naborów na wolne stanowiska pracy w urzędzie.

Jeśli jest to biznes:

Pracodawca po otrzymaniu takiej kandydatury powinien rozważyć, czy chce rozpocząć rekrutację. W przypadku, gdy zdecyduje, że jest zainteresowany zatrudnieniem nowej osoby, powinien niezwłocznie wykonać w stosunku do niej obowiązek informacyjny wymagany w związku z RODO oraz rozpocząć podejmowanie działań zmierzających do zawarcia umowy (np. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, gromadzenie koniecznej dokumentacji). Jeżeli jednak pracodawca stwierdzi, że nie jest zainteresowany zatrudnieniem kandydata, powinien niezwłocznie usunąć jego dane ze swoich zasobów.

Tak więc, czy to urząd czy biznes, mimo braku rekrutacji, nadesłane CV może zaciekawić pracodawcę na tyle, że będzie chciał się spotkać z poszukującym zatrudnienia i ma do tego otwartą furtkę, o ile klauzula zawiera zgodę na przetwarzanie danych zawartych w CV na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Kategorie
Blog

Szanse na rynku vs zmiany wywołane przez pandemię.

Jak będzie wyglądał świat po pandemii? Czy wrócimy do tego co było? Raczej nie ma takiej możliwości. Zainwestowaliśmy wszyscy, poczynając od najmniejszych, domowych, po inwestycje korporacji w systemy umożliwiające pracownikom pracę zdalną. Systemy te wymusiły na nas nauczenie się ich, ale też w dużej mierze uprościły i ułatwiły wiele procesów. Nieprędko z nich zrezygnujemy.

Na jakie profesje i branże może zatem wzrosnąć zapotrzebowanie?
• Rozwija się cała branża e-commerce i związane z nią specjalizacje (copywriter i wszelkie odmiany tej działalności – pisanie tekstów komercyjnie),
• specjaliści ds. sztucznej inteligencji,
• specjaliści ds. mediów społecznościowych,
• kontent menagerowie,
• specjaliści ds. tworzenia stron internetowych (grafik komputerowy, grafik 3D, UX designer itp.
• programista,
• pozycjonowanie stron,
• twórcy i obsługa filmów (od operatorów kamer po montażystów),
• rozrywka w Internecie (gry, kabarety, koncerty), wszelkie działalności związane z dbaniem o dobrostan jednostki,
• usługi psychologiczne,
• naprawa/sprzedaż sprzętu komputerowego + sprzęt do komunikacji internetowej, konferencyjnej itp. itd.,
• usługi księgowe on-line, w tym usługi doradcze w tym zakresie,
• opiekunka dla dziecka (wysoko wykwalifikowana, rozwojowa),
• dostarczanie przesyłek (zakupy internetowe, produkty garmażeryjne, posiłki gotowe, itp. itd).

Obecnie w cenie jest praca w firmie, której nie grozi zamknięcie, i której produkty lub usługi są szczególnie w tym czasie pożądane. Myśląc o zmianie pracy warto wziąć pod uwagę pracodawców, którzy teraz zatrudniają. W czasie pandemii zyskują przede wszystkim branże:

 • medyczna (związane z higieną, bezpieczeństwem sanitarnym oraz produkcją sprzętu laboratoryjnego i medycznego)
 • FMCG (dobra szybkozbywalne – ang. FMCG, fast-moving consumer goods) – produkty sprzedawane często i po względnie niskich cenach. Przykładami dóbr z tej branży są artykuły spożywcze, czy środki czystości.
 • gier komputerowych (najpopularniejsza rozrywka w czasie, kiedy nie można wyjść z domu – szczególnie w kategorii wiekowej 12 – 40)
  opakowań (nierozłączna z rozkwitem FMCG)
 • e-commers (wysoki procent sprzedaży przeniósł się do Internetu)
  IT (w związku z przedłużającą się sytuacją i brakiem pewności co do przyszłości, wszystkie branże, które mogą w jakikolwiek sposób przenieść swoje działanie do sieci – robią to, a to wymaga wsparcia specjalistów IT)

Najbardziej poszukiwanymi specjalistami są technolodzy i inżynierowie B+R z obszaru chemii oraz farmakologii, inżynierowie związani z automatyzacją produkcji oraz specjaliści ds. nowych inwestycji, specjaliści z obszarów logistyki i zarządzania magazynami, jak i inżynierowie automatyzacji produkcji. Inżynierów zatrudniać będą także firmy z branży e-commerce, zajmujące się cyber bezpieczeństwem oraz szeroko pojętymi usługami dla biznesu. Tu pojawiać się będzie zapotrzebowanie na specjalistów IT, programistów, testerów i analityków.

Jeśli widzimy w sobie potencjał w którejś z tych dziedzin, może warto rozważyć ją w momencie decydowania o kierunku swojej ścieżki zawodowej.

Kategorie
Blog

Budowanie własnej marki

Nie, nie będzie o tym, jak się najlepiej pokazać w mediach społecznościowych, lub w ogóle w Internecie. To odrębny temat.

Dzisiaj będzie o tym, jak każdego dnia swojego życia zawodowego budować siłę własnej marki. Tak po ludzku.

Do napisania tego tekstu skłoniły mnie historie dojrzałych klientów, którzy stali przed zmianą, przed wyborem nowej ścieżki zawodowej.

Dojrzały klient/klientka jest po czterdziestce lub pięćdziesiątce i ma za sobą wiele lat pracy, wielu poznanych ludzi: współpracowników, kontrahentek, szefowych, podwładnych… Z tymi ludźmi nawiązywali jakieś relacje, czasem zupełnie służbowe, czasem bardziej osobiste. Dawali się poznać, jako ludzie: słowni, z którymi wszystko można załatwić, którzy jak zaczynają, to też kończą, nie boją się wyzwań, dobrze wykonują swoją pracę, miło spędza się z nimi czas, itd. Albo odwrotnie: dali się poznać jako niesłowni, gderliwi, narzekający, a może nawet agresywni lub bojący się wszystkiego. Na to, jaki obraz siebie zostawiamy w kolejnych miejscach pracy, warto zwracać uwagę od początku swoich doświadczeń zawodowych. Już od pierwszych praktyk, od pierwszej pracy. Pamiętanie o tym w ciągu całego życia zawodowego buduje nam zasoby do wykorzystania w potrzebie.

Takim momentem, kiedy możemy sięgnąć po wspomniane wyżej zasoby jest sytuacja zmiany pracy. To niezwykłe, że czasem wystarczy tylko wspomnieć klientowi o tym, żeby odezwał się do znajomych z poprzednich miejsc pracy i poinformował, że jest aktualnie „do wzięcia”. Człowiek, który dbał o rezultaty swojej pracy i o (przynajmniej poprawne) relacje z otoczeniem znajduje nową pracę zdecydowanie szybciej i jest z niej znacznie bardziej zadowolony.

Na czym polega budowanie własnej marki w tym rozumieniu?

W dużej mierze budowanie własnego profesjonalizmu jest związane z samoświadomością i ze świadomością po co wykonujemy swoją pracę i co chcemy w niej osiągnąć. W życiu zawodowym w jakimś sensie zawsze służymy innym ludziom, im bardziej sobie uświadamiamy te powiązania tym większe poczucie satysfakcji z pracy. Im większa satysfakcja, tym chętniej poświęcamy czas obowiązkom zawodowym.

Często zadowolenie z tego co robimy skłania nas do samodzielnego dbania o podwyższanie kwalifikacji. Profesjonalista docenia to, co wie i ma w sobie pokorę przed tym, czego (jeszcze) nie wie.

W życiu zawodowym najlepiej kierować się zwykłym poczuciem przyzwoitości. Niektóre miejsca pracy charakteryzuje bardziej konkretny katalog zachowań właściwych i niewłaściwych.
W pewnych branżach wypracowana została etyka zawodowa: lekarska, prawnicza czy dziennikarska. Pozostałych obowiązuje regulamin zakładu pracy, a przede wszystkim szereg niepisanych zasad dotyczących uczciwego i godnego zachowania w miejscu pracy. Nie zawsze jest łatwo dostosować się do wszystkich wymagań. Czasem trudno jest ułożyć wzajemne relacje mimo usilnych prób lub wydarza się coś nieoczekiwanego, ale wtedy właśnie może się okazać, że prawdziwym profesjonalizmem jest zatrzymanie uwag dla siebie i zachowanie spokoju w trudnej sytuacji.

Zależy od branży i kultury organizacyjnej. W jednych środowiskach cenione jest powstrzymanie się od komentarza i dyplomacja, w innych szczerość (nawet jeśli czasem dotyka wrażliwych dla kogoś spraw) i prostolinijność.

Zaangażowanie w obowiązki zawodowe jest ważne, ale dobry pracownik powinien być również odpowiedzialny. Pamiętajmy o wypoczynku fizycznym i umysłowym, bo tylko wtedy zapewnimy wydajność pracy w dłuższym okresie. Pracownik będący w pełni sił może świadczyć swoje usługi na najwyższym poziomie i spełniać wszystkie standardy pracy. Osoba taka jest też bardziej otwarta na innych i nawiązuje dobre (a przynajmniej poprawne) relacje z otoczeniem.

Świat jest mały, a czas biegnie szybko. W pewnym momencie może się okazać, że to, że mamy się do kogo zwrócić z informacją o naszej dyspozycyjności ma duże znaczenie w poszukiwaniu nowego zajęcia.

Kategorie
Blog

Rynek pracy po pandemii.

Obserwując portale z ofertami pracy (w chwili tworzenia wpisu na Pracuj.pl 2455 ofert we Wrocławiu i 10 km od Wrocławia) i rozmawiając z ludźmi, dochodzę do wniosku, że tragicznego załamania rynku pracy nie będzie, choć wiele się o nim mówi. Oprócz oczywistej, dramatycznej sytuacji w turystyce, transporcie i logistyce, są branże, które w ogóle nie odczuwają i nie odczują niedogodności. Produkcja żywności na przykład. A co do branży IT, mam takie przeczucie, że będzie się miała jeszcze lepiej niż dotychczas.

Ciągle ktoś potrzebuje drugiego do pomocy. Dzieci się rodzą a matki chcą odchować niemowlaki, dojrzali odchodzą na emerytury, zdarzają się wypadki i wyjazdy za miłością do innego miasta, kraju… Ktoś chce awansować, a inny zmienić zawód. Tu zawsze się działo i będzie się działo. Odnalezienie się w tym, teraz może wymagać jedynie więcej troski, zaangażowania i uważności.

Pracodawcy, którzy zbudowali dobrze współpracujące zespoły, nie są skłonni do podejmowania pochopnych decyzji o zwolnieniach. Firmy, które zatrudniają więcej niż 20. pracowników muszą się liczyć po pierwsze z okresami wypowiedzenia (i może się okazać, że pracowników już nie będzie mimo, że rynek wraca do tempa sprzed pandemii), po drugie z wypłatą odpraw. To są niemałe koszty. Nawet w skali mikrofirmy decyzja o zwolnieniu pracownika nie jest taka prosta. Pomijając to, że taki pracodawca przywiązuje się do pracownika (tak!) i czuje się za niego odpowiedzialny, ponowna rekrutacja wiąże się z kolejnymi obciążeniami finansowymi. Czy to byłyby decyzje uzasadnione ekonomicznie? Poza tym, utrzymanie sprawdzonej i znającej się na swojej pracy kadry, może stanowić podstawę konkurencyjności firmy po zakończeniu kryzysu.

Do wojewódzkich urzędów pracy w ciągu 1,5 miesiąca zgłoszono zwolnienia grupowe około 10 tysięcy pracowników w skali całego kraju. Zgłoszono – co nie znaczy, że dojdą one do skutku (przykładem jest duży bank, który w końcu zrezygnował ze zwolnień grupowych) Na 16 milionów aktywnych zawodowo Polaków nie jest to liczba zatrważająca, choć to prawie dwie trzecie wszystkich zwolnionych w ramach zwolnień grupowych w zeszłym roku. Oczywiście dodać do tego trzeba zwolnienia, które do grupowych nie będą się zaliczały oraz samozatrudnieni zamykający firmy.

We Wrocławiu w marcu w wyniku zwolnień grupowych pracę straciło 27 osób *, zamknęło się dwa razy więcej firm jednoosobowych niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku.

Niemniej jednak, stopa bezrobocia z obecnych 3,3% może się podnieść pod koniec roku do ok 7%, jak twierdzi w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nie można więc mówić o przerażającej zapaści. Jeszcze kilkanaście lat temu taka stopa bezrobocia była niedoścignionym ideałem.

Zmienić się mogą dwie rzeczy:

1. Szacunek dla pracy:

Trudno mówić o szacunku dla pracy, kiedy to pracodawcy prześcigali się w benefitach i wszelkich udogodnieniach dla pracowników, poczynając od pokojów relaksu, przez wstęp na zajęcia sportowe, a na na AskHenry kończąc. A i tak w końcu nie mieli żadnej gwarancji, że pracownicy nie odejdą z pracy przy pierwszych pojawiających się trudnościach. Jak w takich warunkach zakończyć projekt? Jak dotrzymać ustaleń z klientem albo terminu realizacji? Obecna sytuacja, i to co będzie się działo w najbliższych miesiącach może też wpłynąć na urealnienie oczekiwań płacowych kandydatów.

2. Stosunek do innowacyjności i stosowania nowych technologii:

Tyle innowacyjnych rozwiązań, ile zostało zastosowanych w ostatnim czasie, tyle błyskawicznie podjętych decyzji i uruchomionych środków (chociażby dostrzeżone wreszcie niedostatki szkół w zakresie wykorzystywania nowych technologii w procesie nauczania, organizacja prawna pracy zdalnej, itd.) nie zdarzyło się… jak sięgam pamięcią. Po raz kolejny w historii okazuje się, że tkwi w nas ogromny potencjał, którego niestety, nie chce nam się wykorzystywać lub nie potrafimy go z siebie wydobyć na co dzień.

Trudno w to uwierzyć w trudnych chwilach, wiem, ale czasem trzeba się cofnąć o krok, żeby zobaczyć swoje życie w lepszej perspektywie. Albo inaczej: „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”. U mnie się sprawdza!

 • źródło: https://gazetawroclawska.pl/wroclaw-zaczynaja-sie-masowe-zwolnienia-z-powodu-epidemii/ar/c1-14905409
Kategorie
Blog

Kompendium wiedzy o tarczy antykryzysowej

Prowadzisz firmę? Chcesz zorientować się w gąszczu interpretacji i dokumentów związanych z tzw. „tarczą antykryzysową”? Polecam stronę Konfederacji Lewiatan, na której znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

Kategorie
Blog

Zawód przyszłości: Pentester, czyli legalny haker

autor gościnny: Marianna Płatek, Redaktor @TechWarn.com

Etyczny haker to specjalista od cyberbezpieczeństwa, zwany również white hat, który włamuje się do systemu na własną prośbę przedsiębiorstwa w celu znalezienia luk w zabezpieczeniach.

Przeprowadza i dokumentuje legalne symulacje cyberataków, które identyfikują słabości systemu i aplikacji bez faktycznego wykorzystywania uzyskanych w ten sposób informacji. Sam tworzy i wykorzystuje narzędzia hakerskie w celu uzyskania dostępu do określonych poufnych danych i weryfikacji zabezpieczeń danego zasobu.

Testy penetracyjne sieci

Testy penetracyjne sieci wykonywane są zgodnie z zasadami PTES (Penetration Testing Execution Standard) i mogą dotyczyć zarówno sieci zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Testy penetracyjne obejmują fazę pasywną (czyli rozpoznanie logiki używanych aplikacji i zebranie danych) oraz aktywną (symulacja cyberataku).

Pozwalają sprawdzić infrastrukturę firmy tak, jakby haker obecny był w sieci wewnętrznej i wykluczyć nawet sytuację, w której nieuczciwy pracownik działa na szkodę przedsiębiorstwa. Pentester może wykonać testy bezpieczeństwa sieci lokalnej zarówno przebywając w siedzibie firmy jak i zdanie przy wykorzystaniu sieci VPN.

Program Bug Bounty

Ciekawym sposobem na zyskanie renomy w branży legalnych hakerów jest Bug Bounty, czyli program premiowy, w którym udział bierze wiele znanych portali internetowych i twórców oprogramowania, takich jak Google, Facebook, Microsoft, Yahoo ! czy Oracle. Każda osoba z zewnątrz może otrzymywać nagrody pieniężne w zamian za wykrycie i zgłoszenie luk w zabezpieczeniach przedsiębiorstwa. Im poważniejszy błąd zostanie zgłoszony, tym większa gratyfikacja.

Dzięki temu programiści danej organizacji mogą naprawić te błędy, zanim staną się publiczne. Firma oszczędza, gdyż zapłacanie nagrody hakerowi działającemu na jej korzyść jest znacznie mniejszym kosztem niż potencjalne straty spowodowane utratą ważnych danych. Jak dotąd najwięcej zgłoszeń błędów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, Indii oraz Trynidad i Tobago, a sam Facebook wypłacił łącznie ponad 4.3 milionów dolarów nagród w ramach programu.

Jak zostać pentesterem?

Skuteczne hakowanie opiera się na wiedzy na temat sieci systemowej, sprzętu, interakcji użytkowników, zasad, procedur i kultury biznesowej. Zawód wymaga głębokiego zrozumienia strategii ataku i taktyk hakerskich, ich narzędzi i motywacji. Oczywiście przydatne będzie ukończenie studiów informatycznych i doświadczenie w zawodzie programisty. Nie jest to jednak najważniejsze. Konieczne są podstawowe umiejętności techniczne w zakresie systemów operacyjnych, języków programowania, narzędzi sieciowych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego. Przydadzą się także specjalistyczne kursy z zakresu kryminalistyki, kryptografii, analizy podatności oraz struktur i narzędzi bezpieczeństwa.

Pentester potrzebuje także umiejętności analitycznych oraz kreatywności podczas rozwiązywania problemów i tworzenia nowych narzędzi włamywania się do systemów bezpieczeństwa. Początkujący mogą zdobyć umiejętności poprzez szkolenia i kursy online, a w praktyce wiele firm wymaga egzaminu na certyfikowanego testera bezpieczeństwa. Ponieważ zawód wymaga nie tylko wiedzy, ale również dużej cierpliwości, pentesterem musi być jednak przede wszyskim osoba z pasją.

Kategorie
Blog

Pandemia minie – CV przetrwa

Większość z nas – z odpowiedzialności, strachu bądź przymusu – przebywa obecnie w domu. Czemu by nie wykorzystać tego czasu na działanie, które przyda się w przyszłości?

Może szkolenie on-line? Może nadrobienie zaległości w nowinkach ze swojej profesji? Może odświeżenie CV?

Z własnego doświadczenia wiem jak łatwo zapomnieć o własnym CV. Tak, tak…. 🙂 Niech sobie przypomnę…… Kiedy do niego ostatnio zaglądałam (nie licząc momentów, kiedy je Wam pokazuję :)) ? Oczywiście, myślę tu o takim zaglądaniu merytoryczno-uzupełniającym, czyli takim, kiedy ze skupieniem uzupełniam zmiany, które dokonały się od ostatniego razu. No …. może jakiś rok temu…

Sprawdźmy datę ostatniego zapisu pliku: 10.03.2019. Straszne! A jednak przez rok tam nie zaglądałam!

Przez ten rok zdecydowanie lepiej porozumiewam się po angielsku i poprawiłam swoje umiejętności pracy z Excelem, poznałam i pracuję w Canva.com i Graphcommons. Czy będę o tym pamiętała, kiedy ktoś poprosi mnie o CV? Może tak, może nie. Jeśli to zapiszę – nie umknie.

Moje CV żyje razem ze mną. I choć nie planuję w moim życiu zawodowym wielkich zmian, dobre CV zawsze dobrze jest mieć pod ręką.

Dlaczego?

Bo to zawsze robi wrażenie, kiedy proszę kogoś o CV a on mówi: „proszę”. Bez mrugnięcia okiem. Wiem wtedy, że potrafi posługiwać się Ms Word (no chyba, że dokument jest stworzony w innym programie), że jest systematyczny (to na pewno!), że zależy mu na tej pracy (przede wszystkim!). Nie ma nic gorszego, niż zwlekający z CV kandydat. Pierwsze co przychodzi na myśl, to to, że nie chce tej pracy.

Wykorzystując czas zarazy, która jak każda inna, w końcu minie, przygotuj porządne CV.

Kategorie
Blog

Kilka słów o referencjach.

Kiedy odchodziłam od pierwszego pracodawcy, jakaś dobra dusza podpowiedziała mi, żebym poprosiła o referencje. Na szczęście potraktowałam to poważnie, i od tego czasu o opinię prosiłam w każdym miejscu, w którym pracowałam. Dzięki nim wydarzyło się w moim życiu zawodowym wiele dobrego.
Zawsze najlepiej mieć referencje w formie pisemnej, na papierze firmowym pracodawcy (kontrahenta, klienta, współwłaściciela… etc.). Dlaczego w formie pisemnej? Po pierwsze: w dobie RODO żaden przedsiębiorca nie może przetwarzać danych prywatnych osób bez ich zgody. Jeśli podajemy kontakt do właściciela jednoosobowej firmy to owszem, możemy, ale do pracownika tej firmy już nie.
Forma pisemna jest też wygodniejsza, zawsze mamy ją pod ręką, bez względu na to, gdzie przebywa osoba, która nam dała referencje i czy ma akurat dostęp do telefonu. Kolejnym argumentem jest to, że jest to forma “bezwysiłkowa” dla rekrutera, nie musi nigdzie dzwonić i wykonywać dodatkowej pracy. Ma czarno na białym, że ma przed sobą osobę godną zaufania. No i pamiętajmy o tym, że menedżerowie także zmieniają miejsca pracy i numery telefonów. Takie “żywe” referencje mogą się zdezaktualizować, papierowe – nie.
Jeszcze jeden aspekt jest godzien poruszenia. Zdania są tu podzielone, lecz uważam, że nie należy czekać na to, co napisze nam w referencjach szef… o ile napisze. Nie każdy ma lekkie pióro i może się zdarzyć, że szef będzie zwlekał z braku czasu, albo w ogóle sprawa się rozmyje. Warto ułatwić mu ten proces i podesłać naszą propozycję tekstu, oczywiście do modyfikacji wedle uznania.

Kategorie
Blog

Emocja rodzi się z myśli.

Wszystko jest kwestią interpretacji, a interpretacja jest kompilacją wiedzy, postawy, doświadczeń i nawyków. Jeśli mamy doświadczenie, że psy gryzą, to biegnący, warczący pies wywoła u nas uczucie strachu. Jeśli mamy psa, i wiemy, że psy tak się czasem zachowują w stosunku do przedstawicieli swojego gatunku, z zamiarem odstraszenia od swojego terytorium – przechodzimy obok obojętnie.

Wciąż na swojej drodze spotykamy ludzi, którzy w jakiś sposób na nas oddziałują. W jaki? Można by powiedzieć: w jaki chcemy. To my sami jesteśmy w dużej mierze producentem naszych wrażeń.

Weźmy przykład:

Jesteś na evencie i znajomy przedstawia nam Amadeusza. Amadeusz w ogóle na nas nie patrzy, w trakcie rozmowy spogląda gdzieś za naszymi plecami. Co myślisz?

 1. Ale on jest źle wychowany. Ignoruje mnie i to mnie obraża.
 2. Nudzę go. W ogóle nie jest mną zainteresowany. Wszystkich nudzę.
 3. Chyba jest nieśmiały. Speszony, nie ma odwagi spoglądać mi w oczy.

Jaka jest Twoja interpretacja? Co czujesz?

Różne interpretacje zdarzenia dają początek różnym nastrojom. Reakcje na zdarzenia zależą od znaczenia jakie im przypiszemy. I tak, możemy obrazić się na Amadeusza i odejść, lub powiedzieć mu, że jest niewychowany albo zareagować złością, bądź otoczyć go troską i opieką lub okazać współczucie.

Zazwyczaj jesteśmy święcie przekonani, że nasza interpretacja jest jedyną możliwą, najtrafniejszą i że po prostu mamy rację. Wydaje się nam, że mamy wszelkie podstawy by interpretować zdarzenie właśnie tak a nie inaczej.

Dobrym przykładem jest tutaj utrata pracy. Wiemy przecież jak powinien się czuć człowiek, który stracił pracę: powinien myśleć: „jestem nieudacznikiem” i pogrążyć się w depresji.

Ale czy na pewno? Może przecież odczuć ulgę z podjęcia za niego decyzji, z którą się mierzył od dłuższego czasu. Wreszcie poszuka innej pracy! Może więc czuć lekki niepokój, przypływ energii i nadzieję na lepsze jutro.

Może też pomyśleć: „nie mają prawa mnie zwolnić! jestem w tym najlepszy! to dyskryminacja! Spotkamy się w sądzie!

Jedna sytuacja, trzy różne myśli tworzące trzy różne nastroje. Każda z tych dróg ma inne konsekwencje w przyszłości.

Czy możemy wybierać sobie swoją drogę? Czy naprawdę można zmienić sposób myślenia i wprowadzić trwałe zmiany w życiu? Wielu autorów jest przekonanych, że tak. Ja również.

Bibliografia:

Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia, Dennis Greenberger , Christine A. Padesky, Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

Racjonalna terapia zachowania. Podręczni terapii poznawczo behawioralnej, Maultsby jr. Maxie C., rok wydania 2013, wydawnictwo: Wulkan

Arlie Russell Hochschild, Zarządzanie emocjami, komercjalizacja ludzkich uczuć, Wyd. Naukowe PWN 2009

Psychologia emocji, Lewis Michael Jeannette M Haviland-Jones, Wydawnictwo GWP, 2005

Dyscyplina emocjonalna. Jak się czujesz? – ty decydujesz!!! Charles C. Manz, Świat Książki

Kategorie
Blog

„Biblia” zawodu

Istnieje wiele zawodów, w których podstawowe zasady są spisane w jednym dokumencie, często ważnym w wielu krajach lub na całym świecie. Bywa też tak, ze istnieje organizacja ceniona w danej branży i na podstawie wypracowanych przez nią normach i definicjach wzorują się pozostałe organizacje. Tak jest, na przykład, w przypadku norm etycznych w zawodzie

doradcy zawodowego.

Największe na świecie stowarzyszenie doradców szkolnych i zawodowych IAEVG zajmujące się doradztwem oświatowym i zawodowym na wszystkich kontynentach zebrało zasady etyczne pracy w tym zawodzie, na których wzorują się inne, lokalne stowarzyszenia, firmy doradztwa zawodowego oraz osoby prywatne uprawiające ten zawód.

Farmaceuci

i osoby pracujące w branży farmaceutycznej mają swój zbiór zasad zebrany w Farmakopei. W Polsce oficjalna farmakopea to Farmakopea Polska wydawana przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Księgowi,

którzy chcą zyskać szeroką perspektywę i zajmować się kierowaniem finansami przedsiębiorstw/a zapozna się z dokumentem opracowanym przez American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) i Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) — organizacje, które zrzeszają łącznie ponad 600 000 specjalistów z dziedziny rachunkowości ze 177 krajów świata. Polską wersję dokumentu przedstawił oddział CIMA w Polsce: „Globalne zasady rachunkowości zarządczej

Lekarze.

W Polsce wszyscy absolwenci akademii medycznych składają przyrzeczenie lekarskie, które znajduje się we wstępie do Kodeksu Etyki Lekarskiej opracowanej przez Naczelną Izbę Lekarską.

W wielu branżach powstały/ją tego rodzaju dokumenty pozwalające na określenie ram profesjonalnego działania i rozwoju w danym zawodzie. Czy Twój zawód te z ma taki zbiór zasad?

Kategorie
Blog

Pierwsze dni w nowej pracy

Wchodzisz do nowej pracy i jak pokazują badania* w ciągu pierwszych 45 dni podejmujesz decyzję, czy w niej chcesz zostać czy nie. Co jest ważne w tym procesie?
Po pierwsze: ważne jest pierwsze wrażenie, na które mamy ok. 10-15 sekund. Ta powierzchowna i szybka ocena rzutuje często na to, jak zostaniemy odebrani przez przyszłych kolegów i przełożonych. Dopasowując się do zasad ubierania się w nowej firmie stajemy się bardziej „swojscy”. No i uśmiech! On przełamuje wszelkie lody.

Po drugie chętniej zwiążemy się z pracodawcą na dłużej jeśli zintegrujemy się z zespołem, poznamy kulturę organizacyjną firmy i dobrze zrozumiemy co należy do naszych obowiązków. Do tego ważne jest zaangażowanie: zrozumienie procesów, mechanizmów, dokumentacji, programów, zasad i komunikacja z innymi.

Na początku powinniśmy zachować zdrowy dystans. Zazwyczaj w większości organizacji współpracujący ze sobą ludzie zwracają się do siebie na „ty”. Mówienie „Pan/Pani” albo „Panie Dyrektorze” dotyczy raczej mniejszych firm, spółek z kapitałem polskim i spółek państwowych. Dobrym zwyczajem jest aby osoba z wyższym stanowiskiem zaproponowała przejście na „ty” osobie na niższym stanowisku. Dopóki tego nie zrobi, warto zachować oficjalne stosunki. W relacjach współpracowników zawsze jest to sprawa indywidualna.
Nie bójmy się pytać i zgłaszać napotkanych trudności. Pracodawcy zdają sobie sprawę, że potrzebujemy czasu na wdrożenie się w nowe obowiązki, jednak zanim zadamy jakiekolwiek pytanie, zadajmy je najpierw sobie, dodając „co mogę zrobić, żeby się tego dowiedzieć samemu?”, albo „jakie mogą być rozwiązania tego zagadnienia?”. Właśnie tutaj jest granica między świetnym komunikowaniem się a brakiem samodzielności i zamęczaniem otoczenia w pracy.
Komunikowanie się, nawiązywanie relacji z innymi i umiejętność efektywnej współpracy, to kompetencje stawiane przez pracodawców na równi z wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem zawodowym. Jeśli więc widzimy w nowej pracy coś, co można ulepszyć wejdźmy w proces dzieląc się wiedzą.
Powodzenia!

* http://thewynhurstgroup.com/articles-and-resources/#panel3

Kategorie
Blog

Będą zmiany na rynku pracy.

Podwyżka płacy minimalnej do 2600 zł w 2020 roku rozpocznie nowy etap w sytuacji na rynku pracy. Można przyjąć, że 2019 rok był ostatnim z tak niskim wskaźnikiem bezrobocia. Jeśli więc myślisz o zmianie pracy, to warto wykorzystać ten czas, odświeżyć swoje plany zawodowe i działać!

Warto też wpisać na stałe w repertuar swoich zajęć dbanie o podnoszenie swoich kompetencji, co pozwoli nam zajmować coraz bardziej odpowiedzialne i/lub intratne stanowiska ale też coraz częściej pozwoli po prostu na utrzymanie swojej pozycji.

Co jakiś czas, szczególnie w okresach zmian na rynku przydatne jest zrewidowanie swoich mocnych i słabych stron i skonfrontowanie ich z tym co się dzieje na rynku. Uczestnicy Światowego Forum Ekonomicznego w Davos wyodrębnili zawodowe kompetencje przyszłości niezbędne do efektywnego działania w ciągle zmieniających się warunkach („anytime, anythere”):

 • kompleksowe rozwiązywanie problemów
 • krytyczne myślenie
 • kreatywność
 • zarządzanie ludźmi
 • współpraca z innymi
 • inteligencja emocjonalna
 • wnioskowanie i podejmowanie decyzji
 • zorientowanie na usługi
 • negocjacje
 • elastyczność poznawcza

W skali od 1 do 10 na ile widzisz każdą z tych kompetencji u siebie? Co pozwoli Ci podnieść wynik na skali? Już nie zapytam kto Ci może w tym pomóc 🙂 bo to jasne! – doradca zawodowy! Zapraszam:)

Kategorie
Blog

Rynek pracownika – fakty i mity

undefinedBezrobocie w Polsce jest obecnie najniższe od trzech dekad i wyniosło we wrześniu ok. 5% w skali kraju. W większych miastach ten odsetek to zaledwie 1,5%. To zachęca do zmiany pracy i próbowania sił na rynku pracy.

Jeśli znasz dobrze języki obce (angielski obowiązkowy plus inny/e), jesteś specjalistą w poszukiwanych branżach i masz poniżej 40 lat – czeka na Ciebie dużo intratnych miejsc pracy.

W odniesieniu do menedżerów „rynek pracownika” nie istnieje. Najwięcej wakatów dotyczy pracowników produkcyjnych, magazynowych, zajmujących się bezpośrednią obsługą klienta (np. handlowców i pracowników call center).

Od 70 do 80% ofert pracy nie widzi światła dziennego. Jest to tzw.: ukryty rynek pracy. Działa on na zasadzie poleceń. W przebiegu życia zawodowego budujesz swoją markę, człowieka kompetentnego, z którym dobrze się współpracuje, z którym można się porozumieć, i który dobrze wykonuje swoją pracę. Tego nie da się stworzyć w ciągu kilku tygodni. Pracujemy na to całe życie zawodowe, od pierwszych praktyk czy wolontariatów.

Pracodawcy mają takie kłopoty z obsadą pracowników, że biorą wszystkich chętnych proponując wysokie wynagrodzenia i inne profity. No cóż… pracodawca jest też odpowiedzialny za to jak firma będzie funkcjonowała dalej, więc mimo aktualnych trudności na rynku dokładnie przygląda się kandydatom. Dużo też zależy od branży i oczekiwanych kompetencji.

Menedżer porusza się również na rynku pracy pracownika i równie łatwo znajduje pracę. Niestety są menedżerowie, którzy wpadają w tę pułapkę. Na obecnym rynku pracy menedżer na wyższym stanowisku poszukuje pracy średnio 12-18 miesięcy a menedżer po 50-tym roku życia często dłużej, lub w obszarze swoich zainteresowań nie znajduje jej w ogóle.

Wiek nie ma znaczenia. Ma i to duże. W Polsce po 40., a w szczególności po 50. roku życia trudno o zatrudnienie. Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek to często z jednej strony fikcja, z drugiej rzeczywista luka kompetencyjna osób po 50 -tym roku życia. Według raportu PwC Golden Age, w Polsce liczba osób czynnych zawodowo po 50-tym roku życia jest najniższa w Europie. Dotyczy to także osób na stanowiskach menedżerskich.