Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa

POJĘCIA

PEZMI – właściciel serwisu internetowego prowadzonego w domenie Idkowiak.pl przez Martę Idkowiak, prowadząca działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą PEZMI Poradnictwo Edukacyjno-Zawodowe Marta Idkowiak, z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Dzielna 53/19, 54-152 Wrocław, woj. dolnośląskie, NIP: 8941626061, REGON: 021733485.

Serwis – platforma internetowa funkcjonująca w domenie Idkowiak.pl;

Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z PEZMI Marta Idkowiak oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej Usługi;

Usługa – każde świadczenie niemające charakteru materialnego, której zakupu dokonuje Klient poprzez Serwis, zawierając Umowę z PEZMI;

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez PEZMI na rzecz Klienta;

Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana albo zawarta między Klientem a PEZMI

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) jest Marta Idkowiak

CEL I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania przez PEZMI drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanych przez firmę usług lub informacji o rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a. i nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem firm świadczących usługi wsparcia IT dla Administratora.

Celem Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa jest określenie działań podejmowanych przez PEZMI w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Serwisu, takich jak rejestracja, składanie zamówień, utrwalanie danych na serwerach oraz wszelkich innych tożsamych czynności związanych z przetwarzaniem danych przy korzystaniu z Serwisu. Wszelkie działania PEZMI podlegają przepisom prawa polskiego, które obowiązują w zakresie ochrony danych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie). Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie).

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Klienta przetwarzane będą przez okres procesu świadczenia Usług oraz do 6 lat licząc od dnia rozwiązania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub Usługi chyba, że na podstawie odrębnych zgód lub umów zawartych pomiędzy PEZMI a Klientem ustalono inaczej.

DOBROWOLNOŚĆ UDOSTĘPNIENIA DANYCH

Każdy użytkownik Serwisu lub Klient dysponuje prawem dobrowolnego wprowadzenia danych. W przypadku korzystania z niektórych usług wprowadzenie danych mimo, iż dobrowolne, może okazać się niezbędne dla wykonania Usługi lub Usługi Elektronicznej.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Każdy Użytkownik lub Klient Serwisu ma prawo dostępu do danych i ich poprawienia poprzez kontakt z PEZMI.

W przypadku kontaktu z PEZMI, ze względów bezpieczeństwa zostanie przeprowadzona weryfikacja Twojej osoby.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Szanując prawo użytkowników oraz Klientów PEZMI informuję, że każda z osób ma prawo do usunięcia swoich danych. Prawo to określane jest powszechnie, jako „prawo do bycia zapomnianym”. MyDevil.net jest zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osoby zgłaszającej, z zastrzeżeniem, że nie będzie innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania tych danych, taka podstawa może wynikać z np.: obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej. Jeżeli jednak realizacja żądania nie będzie możliwa poinformujemy o tym wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Na wyraźną prośbę osoby, której dane są przetwarzane przez PEZMI, otrzymasz ode mnie plik z danymi ustrukturyzowanymi w powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa możesz również wskazać podmiot, któremu jako administrator danych powinniśmy przesłać Twoje dane.

Realizacja tego prawa może potrwać do 30 dni. Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa przeprowadzimy weryfikację Twojej osoby, aby mieć pewność, że Twoje dane trafią do właściciela lub podmiotu wskazanego przez właściciela.

PRAWO DO COFNIĘCIA WCZEŚNIEJ WYRAŻONEJ ZGODY

W przypadku wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych sobolowych przez PEZMI dysponujecie Państwo prawem do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PEZMI oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Serwisu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Serwisu przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

PEZMI oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Serwisu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Serwisu przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

COOKIES

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co bezpośrednio wpływa ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności, np: ponownie dodanie usługi do koszyka;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich manualnego usunięcia przez użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 

PODMIOTY TRZECIE A COOKIES

Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z PEZMI podmioty trzecie, w szczególności w celach reklamowych.

PEZMI zaleca zapoznanie się z polityką prywatności partnerów, z którymi współpracuje:

Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

BLOKADA LUB USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w szczególności z art. 173 ust. 2 użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „cookies” na urządzeniu użytkownika.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa nie obejmuje informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych stron trzecich (np.: Dotpay), udostępnionych ofert w ramach porozumień w Serwisie. Strony trzecie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność określają odrębne, indywidualne zasady funkcjonowania ich usług, towarów lub stron internetowych w swoich regulaminach.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia, jeżeli stwierdzicie Państwo, że dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy, naruszający Państwa prawa lub przepisy Rozporządzenia.

KONTAKT

PEZMI zapewnia użytkownikom Serwisu możliwość kontaktu ws. ochrony danych, jak również wsparcia przy edycji ustawień, w szczególności dostosowania plików „cookies” do swoich preferencji poprzez albo w przypadku innych zapytań w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta@idkowiak.pl;

Indywidualny kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, przetwarzania danych, zgłaszania zastrzeżeń, uwag albo sygnalizowania nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych marta@idkowiak.pl

 

PEZMI – właściciel serwisu internetowego prowadzonego w domenie Idkowiak.pl przez Martę Idkowiak, prowadząca działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą PEZMI Poradnictwo Edukacyjno-Zawodowe Marta Idkowiak, z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Dzielna 53/19, 54-152 Wrocław, woj. dolnośląskie, NIP: 8941626061, REGON: 021733485.

Serwis – platforma internetowa funkcjonująca w domenie Idkowiak.pl;

Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z PEZMI Marta Idkowiak oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej Usługi;

Usługa – każde świadczenie niemające charakteru materialnego, której zakupu dokonuje Klient poprzez Serwis, zawierając Umowę z PEZMI;

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez PEZMI na rzecz Klienta;

Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana albo zawarta między Klientem a PEZMI

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) jest Marta Idkowiak

CEL I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania przez PEZMI drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanych przez firmę usług lub informacji o rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a. i nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem firm świadczących usługi wsparcia IT dla Administratora.

Celem Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa jest określenie działań podejmowanych przez PEZMI w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Serwisu, takich jak rejestracja, składanie zamówień, utrwalanie danych na serwerach oraz wszelkich innych tożsamych czynności związanych z przetwarzaniem danych przy korzystaniu z Serwisu. Wszelkie działania PEZMI podlegają przepisom prawa polskiego, które obowiązują w zakresie ochrony danych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie). Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie).

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Klienta przetwarzane będą przez okres procesu świadczenia Usług oraz do 6 lat licząc od dnia rozwiązania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub Usługi chyba, że na podstawie odrębnych zgód lub umów zawartych pomiędzy PEZMI a Klientem ustalono inaczej.

DOBROWOLNOŚĆ UDOSTĘPNIENIA DANYCH

Każdy użytkownik Serwisu lub Klient dysponuje prawem dobrowolnego wprowadzenia danych. W przypadku korzystania z niektórych usług wprowadzenie danych mimo, iż dobrowolne, może okazać się niezbędne dla wykonania Usługi lub Usługi Elektronicznej.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Każdy Użytkownik lub Klient Serwisu ma prawo dostępu do danych i ich poprawienia poprzez kontakt z PEZMI.

W przypadku kontaktu z PEZMI, ze względów bezpieczeństwa zostanie przeprowadzona weryfikacja Twojej osoby.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Szanując prawo użytkowników oraz Klientów PEZMI informuję, że każda z osób ma prawo do usunięcia swoich danych. Prawo to określane jest powszechnie, jako „prawo do bycia zapomnianym”. MyDevil.net jest zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osoby zgłaszającej, z zastrzeżeniem, że nie będzie innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania tych danych, taka podstawa może wynikać z np.: obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej. Jeżeli jednak realizacja żądania nie będzie możliwa poinformujemy o tym wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Na wyraźną prośbę osoby, której dane są przetwarzane przez PEZMI, otrzymasz ode mnie plik z danymi ustrukturyzowanymi w powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa możesz również wskazać podmiot, któremu jako administrator danych powinniśmy przesłać Twoje dane.

Realizacja tego prawa może potrwać do 30 dni. Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa przeprowadzimy weryfikację Twojej osoby, aby mieć pewność, że Twoje dane trafią do właściciela lub podmiotu wskazanego przez właściciela.

PRAWO DO COFNIĘCIA WCZEŚNIEJ WYRAŻONEJ ZGODY

W przypadku wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych sobolowych przez PEZMI dysponujecie Państwo prawem do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PEZMI oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Serwisu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Serwisu przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

COOKIES

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co bezpośrednio wpływa ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności, np: ponownie dodanie usługi do koszyka;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich manualnego usunięcia przez użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

PODMIOTY TRZECIE A COOKIES

Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z PEZMI podmioty trzecie, w szczególności w celach reklamowych.

PEZMI zaleca zapoznanie się z polityką prywatności partnerów, z którymi współpracuje:

Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

BLOKADA LUB USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w szczególności z art. 173 ust. 2 użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „cookies” na urządzeniu użytkownika.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa nie obejmuje informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych stron trzecich (np.: Dotpay), udostępnionych ofert w ramach porozumień w Serwisie. Strony trzecie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność określają odrębne, indywidualne zasady funkcjonowania ich usług, towarów lub stron internetowych w swoich regulaminach.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia, jeżeli stwierdzicie Państwo, że dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy, naruszający Państwa prawa lub przepisy Rozporządzenia.

KONTAKT

PEZMI zapewnia użytkownikom Serwisu możliwość kontaktu ws. ochrony danych, jak również wsparcia przy edycji ustawień, w szczególności dostosowania plików „cookies” do swoich preferencji poprzez albo w przypadku innych zapytań w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta@idkowiak.pl;

Indywidualny kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, przetwarzania danych, zgłaszania zastrzeżeń, uwag albo sygnalizowania nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych marta@idkowiak.pl