23.05.2021 r.

Praca zdalna ma swoich gorących zwolenników i tak samo gorących przeciwników. Jedno jest pewne: w czasie pandemii wielokrotnie ten temat był poruszany.

19 maja 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany najnowszy projekt w tym zakresie. Obecne propozycje przygotowują raczej o regulują okazjonalną pracę zdalną (np. : w czasie pandemii).

Projekt przewiduje dwa podstawowe typy pracy zdalnej:

  • pracę zdalną okazjonalną,
  • pracę zdalną inna niż okazjonalna.

Praca zdalna okazjonalna mogłaby być wykonywana na wniosek pracownika, a wymiar tego typu pracy nie mógłby przekraczać 12 dni w roku ( wykonywana incydentalnie oraz ze względu na potrzeby pracownika). Do pracy zdalnej okazjonalnej nie będzie się stosować szczegółowych wymogów, które projekt przewiduje w przypadku pracy zdalnej, czyli np.: pracodawca nie będzie zobowiązany do finansowania kosztów energii elektrycznej, nie będzie też miał prawa do przeprowadzania kontroli wykonywania przez pracownika pracy zdalnej w miejscu jej wykonywania.

Projekt przewiduje, że praca zdalna będzie wykonywana:

  • przez uzgodnienie między stronami umowy o pracę;
  • na polecenie pracodawcy (w sytuacjach wyjątkowych np. epidemia lub czasowa niemożliwość zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy).

Projekt przewiduje obowiązek uwzględnienia przez pracodawców wniosków o wykonywanie pracy zdalnej, skierowanych przez pracowników, którzy:

  • wychowują dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia;
  • są rodzicami dziecka z niepełnosprawnościami.

Projekt nakłada dodatkowe obowiązki na pracodawców:

  • dostarczenie pracownikowi materiałów i narzędzi pracy,
  • pokryć koszty związane m.in. eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej oraz niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych;
  • zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia.

Projekt ma wejść w życie 3 miesiące od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.