Głównym celem coachingu menedżerskiego jest przede wszystkim zwiększenie wykorzystania potencjału oraz wiedzy przez menedżerów oraz podniesienie ich ogólnej satysfakcji i celowości podejmowanych działań. Oprócz tego, że menadżer zarządzający zespołem powinien posiadać kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi – umiejętność komunikowania czy motywowania pracowników oraz delegowania zadań, powinien jest też nieustannie rozwijać. Coaching jest nową metodologią doskonalenia kompetencji menedżerskich, który służy rozwojowi zawodowemu i osobistemu osób, które skorzystają z tej formy pracy.

Coaching przynosi wiele korzyści menedżerowi. Przede wszystkim w coaching zwiększa  efektywność działania menedżera, dzięki czemu wzrasta jego produktywność. Poprzez zwiększenie samoświadomości menedżer staje się też bardziej pewny siebie – ma klarowną wizję swoich mocnych i słabych stron, tego, co chce osiągnąć oraz wie, jak realizować swoje cele. Poza tym pojawia się większa elastyczność i efektywność współpracy z innymi, zwiększa się odpowiedzialność menedżera za podejmowane zobowiązania oraz umiejętność lepszego wykorzystania potencjału, posiadanej wiedzy oraz mocnych stron. W efekcie coachingu menedżer:

Dodatkowo pozytywne zmiany zauważalne są również w otoczeniu menedżera. Korzyści doświadczają także podwładni menedżera oraz organizacja. Podwładni mają do czynienia z menedżerem, który świadomie przekuje im to, co w sobie rozwinie i wzmocni. Firmy zyskują na posiadaniu sprawnych, kompetentnych menedżerów, którzy wykazują większą aktywność zawodową i skuteczność działania. Zauważalna jest też znaczna poprawa komunikacji pomiędzy pracownikami firmy. Inne korzyści z coachingu dla organizacji to:

Podstawą udanego coachingu jest wzajemne zaufanie między coachem a menedżerem oraz partnerska relacja między nimi. Skuteczny proces coachingowy trwa ok. 4-6 miesięcy. W praktyce oznacza to ok. 8 spotkań, trwających ok. 1 – 1,5 godziny. Tyle wystarczy żeby osiągnąć założone cele i wyrobić nowe nawyki. W praktyce coaching polega na tym, że:

Źródło: http://nf.pl/manager/coaching-menedzerski-czym-wlasciwie-jest,,15120,155,