coaching menedżerski

Głównym celem coachingu menedżerskiego jest przede wszystkim zwiększenie wykorzystania potencjału oraz wiedzy przez menedżerów oraz podniesienie ich ogólnej satysfakcji i celowości podejmowanych działań. Oprócz tego, że menadżer zarządzający zespołem powinien posiadać kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi – umiejętność komunikowania czy motywowania pracowników oraz delegowania zadań, powinien jest też nieustannie rozwijać. Coaching jest nową metodologią doskonalenia kompetencji menedżerskich, który służy rozwojowi zawodowemu i osobistemu osób, które skorzystają z tej formy pracy.

Coaching przynosi wiele korzyści menedżerowi. Przede wszystkim w coaching zwiększa  efektywność działania menedżera, dzięki czemu wzrasta jego produktywność. Poprzez zwiększenie samoświadomości menedżer staje się też bardziej pewny siebie – ma klarowną wizję swoich mocnych i słabych stron, tego, co chce osiągnąć oraz wie, jak realizować swoje cele. Poza tym pojawia się większa elastyczność i efektywność współpracy z innymi, zwiększa się odpowiedzialność menedżera za podejmowane zobowiązania oraz umiejętność lepszego wykorzystania potencjału, posiadanej wiedzy oraz mocnych stron. W efekcie coachingu menedżer:

 • Wie, co jest dla niego w życiu ważne i tym się kieruje;
 • Świadomie wykorzystuje swój potencjał we właściwy dla siebie sposób;
 • Patrzy na sytuację z różnych perspektyw;
 • Podejmuje swoje decyzje szybciej i z dystansem odpowiednim do sytuacji;
 • Osiąga cele, które chce osiągać;
 • Wyciąga wnioski i wybiera rozwiązania spośród najlepszych w danej sytuacji;
 • Jest świadomy tego, co oznacza dla niego ,,bycie spełnionym” i życie w zgodzie z samym sobą;
 • Utrzymuje równowagę między życiem zawodowym a osobistym;
 • Utrzymuje satysfakcjonujące relacje interpersonalne z innymi;
 • Jest kreatywny i twórczy;
 • Prowadzi bardziej zrównoważone życie;
 • Ma większą pewność siebie i swoich umiejętności.

Dodatkowo pozytywne zmiany zauważalne są również w otoczeniu menedżera. Korzyści doświadczają także podwładni menedżera oraz organizacja. Podwładni mają do czynienia z menedżerem, który świadomie przekuje im to, co w sobie rozwinie i wzmocni. Firmy zyskują na posiadaniu sprawnych, kompetentnych menedżerów, którzy wykazują większą aktywność zawodową i skuteczność działania. Zauważalna jest też znaczna poprawa komunikacji pomiędzy pracownikami firmy. Inne korzyści z coachingu dla organizacji to:

 • wzmocnienie siły organizacyjnej firmy poprzez jednostkowy rozwój pojedynczych pracowników oraz doskonalenie działania całych zespołów pracowniczych;
 • skuteczna realizacja celów ukierunkowana na osiąganie wyznaczonych celów;
 • umocnienie pozycji firmy na rynku;
 • zadowolenie i satysfakcja pracowników z wykonywanej pracy, wynikające z dopasowania charakteru obowiązków do naturalnego potencjału poszczególnych osób;
 • silna i twórcza kadra menedżerska;
 • wzrost poczucia identyfikowania się pracowników z misją i wizją firmy – postawa lojalności wobec firmy;
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się między pracownikami, wpływającej na polepszenie się jakości relacji między pracownikami;
 • promowanie wśród pracowników postawy samorozwoju oraz zachęcania do ciągłego doskonalenia się innych osób.

Podstawą udanego coachingu jest wzajemne zaufanie między coachem a menedżerem oraz partnerska relacja między nimi. Skuteczny proces coachingowy trwa ok. 4-6 miesięcy. W praktyce oznacza to ok. 8 spotkań, trwających ok. 1 – 1,5 godziny. Tyle wystarczy żeby osiągnąć założone cele i wyrobić nowe nawyki. W praktyce coaching polega na tym, że:

 • coach zada menedżerowi wiele pytań, dzięki którym odkryje, co jest dla niego ważne, co przeszkadza mu w osiągnięciu sukcesu albo, co daje mu poczucie spełnienia w życiu,
 • przy wsparciu coacha menedżer podejmie działania, które doprowadzą go do osiągnięcia celów zgodnych z jego wartościami, jednocześnie menedżer będzie czuł, że ponosi pełną odpowiedzialność za swoje życie i za decyzje, które podejmuje,
 • w osobie coacha menedżer zyska wsparcie, dzięki któremu poczuje się zmotywowany do podejmowania wyzwań, których realizacji nie podjąłby się samodzielnie.
Źródło: http://nf.pl/manager/coaching-menedzerski-czym-wlasciwie-jest,,15120,155,