Kategorie
Aktualności

Dofinansowania dla firm istniejących ponad dwa lata

Na początku lutego 2014r. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca rozpocznie nabór wniosków na dofinansowanie realizacji projektów w ramach schematu 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa. Dokumentacja konkursowa jest zamieszczona na stronach DIP a już jutro rozpocznie się cykl spotkań informacyjnych z potencjalnymi wnioskodawcami.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. PLN, natomiast maksymalna – poniżej 8 mln PLN. Przyjmowane będą wnioski na dofinansowanie inwestycji związanych nabyciem ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (konkurs nie dotyczy inwestycji w nieruchomości).